Bơm thủy lực bánh răng Hydromax  HGP gồm các model: HGP3A-F14R, HGP3A-F17R, HGP3A-F19R, HGP3A-F23R, HGP3A-F25R, HGP3A-F28R, HGP3A-F30R
với Lưu lượng:  11cc, 14cc, 17cc, 19cc, 23cc, 25cc, 28cc, 30cc/rev
Áp suất max:  210 kgf/cm2 đối với bơm có lưu lượng nhỏ hơn 23cc
Áp suất max:  175 kgf/cm2 đối với bơm có lưu lượng lớn hơn 23cc